• تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح

  دستگاه تست ضربه
  مشخصات:
  ظرفیت 300 ژول
  کارکرد:
  انجام تست ضربه و محاسبه انرژی شکست
   

  دستگاه تست کشش
  مشخصات:
  ظرفیت 40 تن

  دستگاه استوانه جداره نازک  
  کارکرد:   
  بررسی کرنش جداره استوانه جدار نازک در دو حالت انتها بسته و انتها باز 

   میز کرنش تیر یک سر درگیر یا تیر طره
  کارکرد:
  محاسبه و اندازه گیری کرنش در تیر با سطح مقطع دایره و مستطیل
   

  میز تیر مستقیم
  کارکرد:

  اندازه گیری نیرو های تکیه گاهی در تیر مستقیم تحت بارگذاری های مختلف 

  میز نیروهای خمیده 
  کارکرد:
  محاسبه خیز افقی و عمودی تیر های خمیده

   

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵